Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου , σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του 3ου τριμήνου του συλλόγου διδασκόντων, για τη χρονική περίοδο από 11-03-2014 έως 13-06-2014 .
Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία επίσκεψης
Προορισμός
Διάρκεια επίσκεψης
Τάξη/ τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *
12-06-2014
Μακρύγιαλος-Μουσείο Πέλλας-Αραβησσός Ν. Πέλλας- Μακρύγιαλος
Από 8:15 έως 17:00
Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄
97 μαθητές και 12 συνοδοί

* Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·     Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·     Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·     Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·     Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·     Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την Πέμπτη 27-05-2014  και ώρα 14:30  στο γραφείο της Δ/νσης του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου.