Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη συμμετοχή του σχολείου στη συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο Andechs/ Γερμανίας στα πλαίσια του Ευρωπαΐκού Προγράμματος Comenius που υλοποιείται στο σχολείο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η μετακίνηση 2 εκαιδευτικών και 4 μαθητών ηλικίας 11 ετών θα πραγματοποιηθεί αεροπορικώς στις 10/12/2014 (Θεσ/νικη-Μόναχο) και επιστροφή στις 15/12/2014(Μόναχο-Θεσ/νικη)
Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία αναχώρησης/επιστροφής
Αναχώρηση
Προορισμός
Τάξη/ τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *
10/12/2014
15/12/2014
Αεδροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" Θεσσαλονίκης


Αεροδρόμιο Μονάχου
Αεροδρόμιο Μονάχου
Αεροδρόμιο"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Θεσσαλονίκης4 μαθητές και 2 συνοδοί


Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·     Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης.
·    Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·     Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·     Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της μετακίνησης, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και εκπαιδευτικό χωριστά.

·     Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την Πέμπτη 23-10-2014  και ώρα 14:30  στο γραφείο της Δ/νσης του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου.